Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria Adwokacka Niewiarowski jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Kancelaria Adwokacka Niewiarowski przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Kancelaria Adwokacka Niewiarowski realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane Kancelaria Adwokacka Niewiarowski z siedzibą w Lublinie jako administratora danych osobowych:

Kancelaria Adwokacka Niewiarowski z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS0000828310, posiadająca nr NIP 7123399316 i REGON 385549360,.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelaria Adwokacka Niewiarowski jest Karol Niewiarowski – e-mail: kontakt@kancelarianiewiarowski.pl

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe Kancelaria Adwokacka Niewiarowski drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Kancelaria ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W pewnym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, facebook pixela oraz google analytics znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Niewiarowski. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Kancelaria Adwokacka Niewiarowski przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Kancelaria Adwokacka Niewiarowski przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Kancelaria Adwokacka Niewiarowski przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Kancelaria Adwokacka Niewiarowski można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: kontakt@kancelarianiewiarowski.pl

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

Polityka prywatności Kancelaria Adwokacka Niewiarowski oparta jest o treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”).

Create your account